Expedition algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Expedition B.V. Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de model algemene voorwaarden van de DDA.

 1. Definities
 2. In deze Expedition Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Bijlage: Aanhangsel bij de Expedition Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst;

Expedition CMS: Het door Expedition zelf ontwikkelde CMS (Content Management Systeem) waarmee de Opdrachtgever afhankelijk van de implementatie de online applicaties geleverd door Expedition kan beheren;

Dienst: De door Expedition krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren diensten, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten;

DDA: Dutch Digital Agencies, de branchevereniging en kennisorganisatie van internetbureaus in Nederland waarvan Expedition B.V. lid is;

Expedition Voorwaarden: Deze voorwaarden van Expedition B.V. inclusief alle toepasselijke Bijlagen;

IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Opdrachtgever: De natuurlijke– of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met Expedition B.V.; 

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Expedition B.V. en Opdrachtgever betreffende levering van de Dienst;

Partijen: Expedition, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als Bitfactory Expedition B.V., onder nummer 80240984 en gevestigd aan het adres Goudsesingel 162, 3011 KD te Rotterdam; en Opdrachtgever;

Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 1. Algemeen
  1. De Expedition Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen en offertes van Expedition, Overeenkomsten en alle andere eventuele daarmee samenhangende rechtshandelingen tussen Expedition en Opdrachtgever, danwel zijn rechtsopvolger. Naast deze Expedition Voorwaarden zijn ook de specifieke Bijlage(n) van de Expedition Voorwaarden van toepassing die tussen Expedition en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
  2. Wanneer in de Expedition Voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling schriftelijk dient te geschieden, wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.
  3. Afwijkingen van de Expedition Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Expedition en Opdrachtgever zijn overeengekomen en hebben alleen gelding voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
  4. De Expedition Voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventueel door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden.
  5. Als deze Expedition Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Expedition en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Expedition Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
  6. Indien en voor zover enige bepaling van de Expedition Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Expedition Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
  7. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Expedition Voorwaarden, hebben de bepalingen uit de Overeenkomst voorrang. Bij tegenstrijdigheid tussen de Expedition Voorwaarden en een specifieke Bijlage hebben de bepalingen uit de specifieke Bijlage(n) voorrang.
  8. Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen. 
 1. Offertes en totstandkoming Overeenkomst
  1. Offertes en andere aanbiedingen van Expedition zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, tenzij door Expedition schriftelijk anders is aangegeven.
  2. Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier weken na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
  3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Expedition verstrekte gegevens waarop Expedition zijn aanbieding baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft Expedition het recht om de aanbieding te wijzigen.
  4. Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van Expedition.
 1. Uitvoering van de Overeenkomst en levering
 1. Expedition zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De tussen Expedition en Opdrachtgever te sluiten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Expedition uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de Overeenkomst. Eventuele afspraken over een service-niveau (Service Level Agreement) worden steeds schriftelijk overeengekomen.
 2. Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijnen en –data alsmede de plaats en wijze waarop de Diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.
 3. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Expedition gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Expedition is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Expedition en zal Expedition hiervan melding maken aan Opdrachtgever.
 5. Expedition is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen. 
 6. Diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de betreffende Diensten schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd, tenzij van te voren de Opdrachtgever schriftelijk aangeeft dat vijf (5) werkdagen niet haalbaar is en/of de tekortkoming ten tijde van de aflevering niet kon worden geconstateerd. Indien deze niet zijn geaccepteerd, dient Expedition de Diensten binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als Opdrachtgever de Diensten weer niet accepteert, zullen partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Onverminderd het bepaalde in art. 9.4 van deze voorwaarden kan de procedure worden herhaald, indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door Opdrachtgever wordt onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd. Verder zullen de Diensten tussen Partijen als geaccepteerd gelden indien: (i) de Diensten zonder acceptatie door Opdrachtgever in gebruik genomen zijn; (ii) als de acceptatietest aan de zijde van Opdrachtgever onredelijk lang uitblijft en Expedition Opdrachtgever een redelijk termijn gegeven heeft om alsnog een acceptatietest te doorlopen, en een acceptatietest gedurende die termijn is uitgebleven. Na acceptatie geldt er een garantietermijn van drie (3) weken, inhoudende dat gebreken die zich openbaren na acceptatie kosteloos binnen een redelijke termijn worden opgelost door Expedition indien de werkzaamheden op basis van een nacalculatie zijn uitgevoerd. Indien de werkzaamheden op basis van vaste prijs (fixed price) zijn uitgevoerd worden die hiervoor bedoelde gebreken op basis van nacalculatie door Expedition opgelost. Expedition is niet gehouden gebreken op te lossen die aanwezig zijn in delen van de online applicatie die zijn gebaseerd op programmatuur van derden, daaronder mede begrepen open source. Voor die gebreken is Expedition echter wel bereid te onderzoeken of deze gebreken opgelost kunnen worden en/of te onderzoeken of er workarounds beschikbaar zijn, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een resultaat ter zake. 
 7. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie/data, documenten of programma’s die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot stand worden gebracht of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever worden gebracht.
 1. Agile en Scrum
  1. De ontwikkeling van de online applicaties wordt door Expedition projectmatig uitgevoerd in nauwe samenwerking met Opdrachtgever middels sprints volgens agile principes. Partijen erkennen dat het welslagen van softwareontwikkeling op grond van agile afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Beide partijen zullen steeds tijdig alle in redelijkheid benodigde en gewenste medewerking verlenen en informatie verschaffen.
  2. Expedition stelt werknemers beschikbaar voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Expedition is gerechtigd wijzigingen in het team van werknemers aan te brengen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal een vaste dedicated Product Owner aanstellen met adequate kennis en ervaring, beschikbaarheid en mandaat. Partijen erkennen dat inzet, kennis en ervaring van de Product Owner impact hebben op doorlooptijd(en), kwaliteit en budget. 
  3. Na elke afgeronde sprint verleent Opdrachtgever conform de principes van SCRUM haar goedkeuring. Deze goedkeuring dient beschouwd te worden als een acceptatie (zoals bedoeld in artikel 4.6) voor die desbetreffende sprint.
  4. Door het gebruik van de SCRUM-ontwikkelmethode erkennen partijen dat wijzigingen gedurende het ontwikkelen van programmatuur meer regel dan uitzondering zijn. Het staat derhalve Opdrachtgever vrij Expedition te verzoeken wijzigingen in de scope door te voeren. Opdrachtgever erkent dat dit gevolgen kan hebben voor een eventueel geïndiceerde leveringstermijnen en/of sprints. 
  5. Bij een verzochte wijziging als in voorgaand lid is uiteengezet is de werkwijze dat Expedition na ontvangst van het verzoek een inschatting afgeeft voor de wijziging. Daarna kan Opdrachtgever ervoor kiezen de wijziging in te ruilen voor nog niet gerealiseerde user stories of requirements die gezamenlijk een gelijke omvang hebben, of de wijziging toe te voegen aan de scope, zonder iets in te ruilen, waarbij Opdrachtgever dan de extra ingeschatte kosten accepteert. 
  6. Een Scrum-project wordt altijd uitgevoerd op basis van nacalculatie. Indien in een voorstel of projectbrief van Expedition een aantal sprints is gedefinieerd, betreft dit slechts een inschatting.
 1. Prijzen en betalingsvoorwaarden
  1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van Expedition slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer partijen dat zijn overeengekomen, is Expedition verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.
  3. Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop Expedition de vergoeding voor Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen. 
  4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, na eerste aanmaning of ingebrekestelling, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Expedition de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor externe deskundigen.
  5. Expedition heeft het recht Diensten die zich nog onder Expedition bevinden onder zich houden wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, totdat Opdrachtgever wel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de Diensten die Expedition nog onder zich houdt.
  6. Expedition is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor zijn Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex “Alle huishoudens”), vermeerderd met ten hoogste vijftien procent (15%) van het gestelde indexcijfer. Expedition is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien hij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.
  7. Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij gelden als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.
  8. Expedition is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen.
  9. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Expedition.
 1. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
  1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de Overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal Expedition dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
  2. Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever, door Expedition extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Expedition is gerechtigd dit meerwerk zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van Opdrachtgever uit te voeren voor zover de kosten die dit meerwerk met zich meebrengt niet meer bedragen dan tien procent (10%) van de oorspronkelijk overeengekomen totale vergoeding.
  4. Indien de kosten voor meerwerk meer dan tien procent (10%) bedragen, zal Expedition Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen dan in onderling overleg de te nemen maatregelen bespreken. 
 1. Verplichtingen Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan Expedition aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door Expedition in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, tijdig aan Expedition worden verstrekt en zal alle door Expedition verlangde medewerking verlenen. Offertes en aanbiedingen van Expedition alsmede de daarna gesloten Overeenkomst, zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
  2. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Expedition worden verstrekt, heeft Expedition het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  3. Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Expedition gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en is hij geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Expedition.
  4. Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Expedition gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het Opdrachtgever zonder toestemming van Expedition verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.
 1.  (Tussentijdse) beëindiging en de gevolgen daarvan
  1. Een Overeenkomst gaat in op de datum als beschreven in artikel 3 voor de periode zoals tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de Diensten is voltooid. 
  2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen.
  3. Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de andere Partij wijzigt.
  4. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald in deze Expedition Voorwaarden of anders is voorgeschreven in de wet.
  5. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Expedition reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Expedition ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Expedition vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Expedition ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  6. In het geval van ontbinding van de Overeenkomst, komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen. Opdrachtgever is niet langer gerechtigd om van de Dienst gebruik te maken. In overleg kan Opdrachtgever het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden behouden, onder voorwaarde dat alle overdrachtskosten en eventueel openstaande facturen zijn betaald.
  7. Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.
 1. IE-Rechten
  1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, berusten alle IE-Rechten die rusten op al de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten alsmede op alle andere materialen of informatie die Expedition ter beschikking heeft gesteld, uitsluitend bij Expedition en/of zijn licentiegevers. 
  2. Niets in deze Expedition Voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-Rechten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.
  3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.
  4. Expedition doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.
  5. Het is Expedition toegestaan de Diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. 
  6. Expedition behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de Diensten aan te brengen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden. 
  7. Expedition vrijwaart Opdrachtgever voor rechtsvorderingen van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat door Expedition zelf ontwikkelde (delen van) de Diensten inbreuk maken op enig in Nederland geldend IE-Recht onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Expedition onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Expedition. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Expedition verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. 
  8. De hierboven vermelde verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met:

(i) door Opdrachtgever aan Expedition ter beschikking gestelde materialen; en/of 

(ii) wijzigingen die Opdrachtgever in de Dienst heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. 

 1. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Expedition zelf ontwikkelde Diensten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of indien naar het oordeel van Expedition een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Expedition zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever de Dienst (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Indien Expedition naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Opdrachtgever de geleverde Dienst ongestoord kan blijven gebruiken, zal Expedition het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Expedition wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.
 2. Indien en voor zover Expedition voor de geleverde Dienst gebruikt maakt van open source programmatuur, en de open source licentie te ter zake strijdig is met hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt hetgeen bepaald is in de open source licentie.
 1. Privacy
  1. Indien in het kader van het verrichten van de Diensten door Expedition Persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever moeten worden verwerkt, moet Expedition als “verwerker” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Opdrachtgever als “verwerkingsverantwoordelijke” worden aangemerkt.
  2. Voor de medewerkingsverplichtingen ingevolge de AVG en/of verwerkersovereenkomst geldt dat Expedition gerechtigd is de met de medewerking gemoeide tijd in rekening kan brengen bij Opdrachtgever, tenzij de medewerking samenhangt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verwerkersovereenkomst aan de zijde van Expedition of samenhangt met aantoonbaar niet-nakomen van wetgeving ter zake het verwerken van persoonsgegevens.
 1. Vertrouwelijkheid en verbod overname personeel
  1. Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheimhouden.
  2. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zij zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst.
  3. De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre de Partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie:

i) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;

ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;

iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend;

iv) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;

v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld;

vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij.

 1. Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals 1 (een) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande toestemming van de andere Partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Expedition, medewerkers van Expedition, inclusief op een andere basis dan een arbeidsovereenkomst ingehuurd personeel, zoals bijvoorbeeld een ZZP-er, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. Bij overtreding door Opdrachtgever verbeurt Opdrachtgever aan Expedition een direct opeisbare boete ter grootte van 24 (vierentwintig) maal het hoogste door Expedition aan desbetreffende medewerker betaalde bruto-maandsalaris hetgeen op tenminste € 70.000 (zeventigduizend euro) gesteld wordt of, in het geval betreffende medewerker geen werknemer van Expedition is, het totaal van de vergoedingen die over de laatste twaalf (12) maanden waarin die medewerker voor Expedition werkzaamheden heeft/hebben verricht, betaald / verschuldigd zijn. De boete wordt vermeerderd met € 7.000 (zevenduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van Expedition om vergoeding van geleden en nog te lijden schade te vorderen.
 3. Het is Expedition toegestaan de naam en het eventuele logo van de Opdrachtgever te gebruiken in (online) uitingen om aan te geven dat Expedition producten en/of diensten aan Opdrachtgever levert.
 1. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van Expedition wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen en/of uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot de vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot  maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen en door Opdrachtgever betaalde vergoeding exclusief BTW, waarbij in geval van duurovereenkomsten de bedongen en door Opdrachtgever betaalde vergoeding exclusief BTW voor een periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangen gebeurtenissen geldt als één (1) gebeurtenis.
  2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Expedition aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
 2. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Expedition op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Overeenkomst;
 4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Overeenkomst.
 1. Iedere aansprakelijkheid van Expedition voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens winstderving en omzetderving, is uitgesloten. 
 2. Indien de aansprakelijkheid van Expedition volledig samenhangt met een tekortkoming van een onderaannemer van Expedition, met wie Expedition nauwelijks (contracts)voorwaarden heeft kunnen onderhandelen gezien de marktpositie van die onderaannemer, is de aansprakelijkheid van Expedition beperkt tot hetgeen Expedition daadwerkelijk bij die desbetreffende onderaannemer heeft kunnen verhalen. Op eerste verzoek van Opdrachtgever werkt Expedition kosteloos mee aan het cederen van haar vordering op de schadeveroorzakende onderaannemer. Deze beperking van de aansprakelijkheid vervalt indien Expedition Opdrachtgever niet van tevoren op de hoogte heeft gesteld van de inschakeling van de in dit lid bedoelde onderaannemers.
 3. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Expedition of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).
 4. De aansprakelijkheid van Expedition wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Expedition onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en Expedition ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Expedition in staat is adequaat te reageren. De vermelding van de naam en het logo moet uiteraard wel gerelateerd zijn aan de overeenkomst / samenwerking  met Opdrachtgever. Expedition staat er voor in dat elke vermelding voldoet aan de eisen van representativiteit en Opdrachtgever haar goede naam en belangen niet schaadt. Expedition zorgt er tevens voor dat met de vermelding geen bedrijfsvertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever en informatie over de inhoud van de overeenkomst / samenwerking gepaard gaat.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Expedition meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Expedition vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering. 
 6. Het gebruik door Opdrachtgever van de Diensten komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Expedition accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat Opdrachtgever van de Diensten maakt. Opdrachtgever vrijwaart Expedition voor enige aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. 
 7. Indien en voor zover Expedition tekortschiet in de nakoming van een garantie of service level zoals overeengekomen in een servicecontract of service level agreement, leidt de tekortkoming niet automatisch tot een situatie van verzuim. Indien Expedition structureel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van garanties of service levels zoals hiervoor bedoeld, is Expedition verplicht om op eerste verzoek van Opdrachtgever een verbeterplan aan te leveren, welk verbeterplan door beide partijen dient te worden goedgekeurd. Indien na goedkeuring van verbeterplan Expedition structureel toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van de hiervoor bedoelde garanties of service levels, verkeert Expedition pas in verzuim.
 1. Overmacht
  1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen indien sprake is van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
  3. Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaanmaking of compensatie ter zake deze ontbinding.
  4. Indien Expedition ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is hij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
 1. Overdracht van rechten en verplichtingen
  1. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Partijen slechts aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen, indien de wederpartij hiermee schriftelijk akkoord gaat. Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen kan achterwege blijven indien en voor zover de overdracht samenhangt met herstructurering binnen een groep van bedrijven zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek of wijziging van rechtsvorm.
 1. Schikking en bemiddeling
  1. Indien een geschil tussen Partijen niet naar tevredenheid kan worden opgelost, zal het geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van Partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven, dan wel aan een onafhankelijke mediator ter bemiddeling.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 
  3. Enige geschillen die tussen Expedition en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.